නවතම ධර්ම දේශනා - Video

හැම දෙයක්ම වෙන්නේ නොසිතූ පරිදි? | Venerable Welimada Saddaseela Thero
හැම දෙයක්ම වෙන්නේ නොසිතූ පරිදි? | Venerable Welimada Saddaseela Thero

හැම දෙයක්ම වෙන්නේ නොසිතූ පරිදි? | Venerable Welimada Saddaseela Thero

27:47
Play Video
මෙය සිදුවිය හැකියි  |  | Venerable Kiribathgoda Gnanananda Thero

මෙය සිදුවිය හැකියි | | Venerable Kiribathgoda Gnanananda Thero

39:06
Play Video
රාහුල මහරහතන් වහන්සේ සහ සෝණ කුටිකන්න මහ රහතන් වහන්සේ | Venerable Welimada Saddaseela Thero

රාහුල මහරහතන් වහන්සේ සහ සෝණ කුටිකන්න මහ රහතන් වහන්සේ | Venerable Welimada Saddaseela Thero

58:22
Play Video
අරහත් ධාතු විස්තරය | Venerable Welimada Saddaseela Thero

අරහත් ධාතු විස්තරය | Venerable Welimada Saddaseela Thero

35:47
Play Video
කාලබුද්ධරක්ඛිත මහ රහතන් වහන්සේ | Venerable Kiribathgoda Gnanananda Thero

කාලබුද්ධරක්ඛිත මහ රහතන් වහන්සේ | Venerable Kiribathgoda Gnanananda Thero

10:55
Play Video
අරිට්ඨ මහ රහතන් වහන්සේ | Venerable Welimada Saddaseela Thero

අරිට්ඨ මහ රහතන් වහන්සේ | Venerable Welimada Saddaseela Thero

05:40
Play Video
මලියදේව මහ රහතන් වහන්සේ | Venerable Welimada Saddaseela Thero

මලියදේව මහ රහතන් වහන්සේ | Venerable Welimada Saddaseela Thero

13:56
Play Video
සිද්ධාර්ථ මහ රහතන් වහන්සේ | Venerable Welimada Saddaseela Thero

සිද්ධාර්ථ මහ රහතන් වහන්සේ | Venerable Welimada Saddaseela Thero

02:50
Play Video

නවතම ධර්ම දේශනා Audio

“දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා අට්ඨංගමග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූති”

“දසබලයන් වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැගී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, 
ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි,
උතුම් ශ්‍රී මුඛ බුද්ධවචන ගංඟාව (ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක නිවාලමින්) බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
(සළායතන සංයුත්තය – උද්දාන ගාථා)